Az Ön Számítástechnikai, és Pénztárgép boltja, és szervize.

Adatkezelés

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

1.Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Infinitász

info Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Infinitász Fitt-Pc Kft.

Székhely: 2360 Gyál Könyves Kálmán utca 25

Képviselő elérhetősége:

Adószám: 250888739-2-13

Cégjegyzékszám:

Honlap: www.infinitasz.hu

E-mail és Ügyfélszolgálat: info @ infinitasz.hu

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye:

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: info @ infinitasz.hu

2.Bevezetés

 1. A INFINITÁSZ FITT-PC Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: INFINITÁSZ FITT-PC, szolgáltató vagy adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél a infinitasz.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása.
 2. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT a látogatók és az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, eredményes üzleti tevékenységének céljából kezeli, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.
 3. Egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
 4. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT egyúttal kialakítja azokat a belső eljárásokat, és megalkotja azokat a belső szabályozókat, amelyeket a felügyeleti szervek, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb ágazati ajánlások megfogalmaznak.
 5. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT a tevékenységét részben a honlapon keresztül, és annak igénybevételével, részben telephelyén nyújtja. A szolgáltatások nyújtásához pedig az ügyfelek és egyéb érintettek által megadott személyes adatokat kezelése.
 6. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.
 7. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.
 8. Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.
 9. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
 10. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.infinitasz.hulátogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.infinitasz.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.
 11. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
 12. A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 2. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 4. 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 5. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 6. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 7. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 8. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 1. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
 2. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.infinitasz.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www. infinitasz.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.
 3. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

3.A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 4. személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
 1. a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 2. b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 2. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 3. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 8. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 9. anonimizálásolyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;
 10. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 11. cookie (sütik):a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;
 12. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 13. direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenységazoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;
 14. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 15. érintett/vásárló/fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 16. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 17. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 19. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 20. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 21. IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
 22. különleges adat:
 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságNAIH , akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság);
 2. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 3. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 4. személyesadat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 5. természetes személyazonosító adatokaz érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;
 6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 7. tilalmi listaazon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;
 8. üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
 9. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

4.Az adatkezelés szabályai

 1. Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.
 2. A Rendelet kimondja, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon követhetően. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT ezért a személyes adatkezelései tekintetében csak a jogszerűen alátámasztott, egyértelműen megfogalmazott célok teljesítéséhez kéri az érintettek személyes adatait, és jelen tájékoztatóval is törekszik arra, hogy világosan tájékoztassa a felhasználóit. (Jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve)
 3. A személyes adatok gyűjtése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adtakezelés célja szempontjából megfelelőek, pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél eléréséhez szükséges. A megadandó személyes adatok csak az ott megfogalmazott célok, – a részvétel és költségtérítés- érdekében történnek felhasználásra. (Célhoz kötött adatkezelés elve)
 4. A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges mértékűnek kell lennie, azaz az INFINITÁSZ FITT-PC KFT annyi személyes adatot kezel amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT  igyekszik a valóban a cél eléréséhez szükséges személyes adatok bekérésére, és ezeket a beépített adatvédelem elvének megfelelően évente felülvizsgál. (Adattakarékosság)
 5. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT minden csatornán keresztül igyekszik felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy adatai változása esetén kérje annak kijavítását vagy helyesbítését, ezt egyébként az általános szerződési feltételekbe is beépítette. ( Pontos adatkezelés elve)
 6. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT az adatok tárolása során törekszik a megfelelő ideig történő adatok megőrzéséről, mert a naprakész és pontos adatok elősegítik a tevékenységének gyakorlását valamint a jogszabályoknak megfelelést is. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT a személyes adatok megőrzése során kiemelt figyelmet fordít a megőrzési idők megfelelő megállapítására, és szükség esetén azok felülvizsgálatára, és törekszik a cél nélküli adatok törléséről.(Korlátozott adatkezelés elve)
 7. A személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes biztosítani az adatok megfelelő biztonságát. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT Informatikai részlege folyamatosan figyelemmel kíséri az adatbiztonsági megfelelést, folyamatos monitoring rendszerrel. (Integritás és bizalmas adatkezelés elve)
 8. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT pedig törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés bemutatására. (Például: Adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt, Adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat, időszakos munkavállalói oktatások megvalósításával)
 9. Kötelező adatkezelés esetén (például pénzmosás megelőzése érdekében történő azonosítás) a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések
 1. Amikor látogatóink a www. infinitasz.huoldalain tartózkodnak, használhatják az oldalt úgy is, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk.
 2. Vannak azonban olyan esetek, amikor a www. infinitasz.hu által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve elküldése.
 3. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.
 4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
 5. Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.
 6. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.
 7. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
 8. Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az INFINITÁSZ FITT-PC KFT rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki.

 1. A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
 2. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az INFINITÁSZ FITT-PC KFT – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 1. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
 2. Amint a személyes adatok az INFINITÁSZ FITT-PC KFT informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket az INFINITÁSZ FITT-PC KFT Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért az INFINITÁSZ FITT-PC KFT minden dolgozója, munkatársa felelős.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

 1. Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat Adatvédelmi kapcsolattartójának az alábbi címen:

Adatvédelem:info @infinitasz.hu

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos tevékenységének adatkezelései alapvetően az érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásán, illetve szerződéskötésen vagy az adatkezelő jogos érdekén alapulnak.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az INFINITÁSZ FITT-PC KFT olyan harmadik személyek adatait is kezeli, akiknek közvetlen hozzájárulása csak az INFINITÁSZ FITT-PC KFT ügyfelei részére állnak rendelkezésre (pl. haláleseti kedvezményezett, hozzátartozók, stb.), így ez esetben az adatközlő kötelessége és felelőssége az ilyen harmadik félnek minősülő érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásának beszerzése.

 1. Vásárlói adatbázis
Adatkezelés megnevezéseVásárlói adatbázis 
CélA INFINITÁSZ FITT-PC KFTwebáruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések, később szállítások teljesítése, házhozszállítás, a garancia érvényesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
JogalapAz érintett önkéntes hozzájárulása,( GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);az Eker. tv. 13/A. §-a;a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,1995.:CXIX. tv. 21. § – törvényi rendelkezés.
Érintettek köreSzemélyes, és webáruházi vásárlók.
Adatok leírásaVevő azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, később szállítás esetén a szállítás dátuma, aláírás, házhozszállítás esetén a szállítás adatai, valamint a garancia érvényesítése során az érintett termék más forgalmazójának és kereskedelmi ajánlatának adatai (cég neve, érvényességi idő, igazolás típusa)
Adatok forrásaVásárló, érintett
Az adatok kezelésének időtartamaA vásárlásokkal, megrendelésekkel, szállításokkal és a garancia érvényesítésével kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapjaAdattovábbítás:Az Árukereső felé a vásárolt termék és a vásárló e-mail címe,Az adattovábbítás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja
Az adatkezelő neve és címeINFINITÁSZ FITT-PC Kft.2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Az adatfeldolgozó neve és címeInfinitász Fitt-Pc Kft.2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Az adatfeldolgozó neve és címe 
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeKönyvelés, számla kiállítása
A tényleges adatkezelés helyeTelephely, és weboldal.
A tényleges adatfeldolgozás helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegeInformatikai rendszerrel
 1. Panaszkezelés
Adatkezelés megnevezésePanaszkezelés
CélA INFINITÁSZ FITT-PC KFT által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
JogalapA GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése
Érintettek köreÉrintett vásárló
Adatok leírásaAzonosítószám, a vevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe a termék adatai (megnevezése, vételára), a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítás, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének és a javított/cserélt gép átvételének dátuma.
Adatok forrásaÉrintett vásárló
Az adatok kezelésének ideje:  A felvett jegyzőkönyvek tekintetében öt év,a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év,az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.
Az adatkezelő neve és címeINFINITÁSZ FITT-PC Kft.2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Az adatfeldolgozó neve és címeInfinitász Fitt-Pc Kft.2360 Gyál Kőrösi út 84-86
A tényleges adatkezelés helyeINFINITÁSZ FITT-PC KFT ügyfélszolgálatainfo @infinitasz.hu
A tényleges adatfeldolgozás helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegeInformatikai rendszerrel
 1. Álláshirdetés adatbázis
Adatkezelés megnevezéseÁlláshirdetés adatbázis
CélBetöltendő állásra jelentkezés, kiválasztásban való részvétel, adatok adatbázisban való tárolása
JogalapGDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása
Érintettek köreÁllásra jelentkező érintettek
Adatok leírásaNév, lakcím, elérhetőségek, címek, otthoni, -mobil,- munkahelyi telefonszám, e-mail cím, fax szám, weboldal elérhetősége, pl.: facebook-on, egyéb közösségi portálon nyilvánossá tett adatai, önéletrajz, motivációs levél, kísérő levél és ezekben megadott személyes adatok
Adatok forrásaÉrintett
Az adatok kezelésének ideje: A beküldéstől számított 24 hónap
Az adatkezelő neve és címeINFINITÁSZ FITT-PC Kft.2161 Csomád, Táncsics u. 9.
Az adatfeldolgozó neve és címeInfinitász Fitt-Pc Kft.2360 Gyál Kőrösi út 84-86
A tényleges adatkezelés helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
A tényleges adatfeldolgozás helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegeInformatikai rendszerrel
 1. Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Adatkezelés megnevezéseKapcsolatfelvétel, tájékoztatás
CélAz üzleti értékesítés és marketing aktivitások kapcsán a INFINITÁSZ FITT-PC KFT rendelkezésére álló adatok felhasználásával az ügyfelek részére történő ajánlattétel, marketing célú megkeresés lebonyolítása, az ügyféligénynek megfelelőszolgáltatásokra vonatkozó eseti ajánlattétel, tájékoztatás
JogalapÉrintett önkéntes hozzájárulása – webes környezetben tett jelölése írásos hozzájárulása
Érintettek köreVásárlók
Adatok leírásaCég neve, címe, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, megkereshetőség módja
Adatok forrásaÉrintett nyilatkozata
Az adatok kezelésének ideje: Visszavonásig
Az adatkezelő neve és címeINFINITÁSZ FITT-PC Kft.2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Az adatfeldolgozó neve és címeInfinitász Fitt-Pc Kft2360 Gyál Kőrösi út 84-86
A tényleges adatkezelés helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
A tényleges adatfeldolgozás helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegeInformatikai rendszerrel és manuálisan
 1. Hírlevél adatbázis építése
Adatkezelés megnevezéseHírlevél adatbázisok építése
CélA hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése
JogalapA GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése
Érintettek köreHírévélre feliratkozók
Adatok leírásaVevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, hírlevél engedélyezése, a vásárolt termékek, fizetés módja, összegei
Adatok forrásaÉrintett vásárló
Az adatok kezelésének ideje: A direkt marketing, hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig.
Az adatkezelő neve és címeINFINITÁSZ FITT-PC Kft.2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Az adatfeldolgozó neve és címeInfinitász Fitt-Pc Kft2360 Gyál Kőrösi út 84-86.
A tényleges adatkezelés helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
A tényleges adatfeldolgozás helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegeInformatikai rendszerrel
Adatbázisok összekapcsolása:A hírlvél profil adatok és a hozzá kapcsolódó vásárlások adatai
 1. Nyereményjáték szervezése, nyereményjáték adatbázisa
Adatkezelés megnevezéseNyereményjáték szervezése, nyereményjáték adatbázisa
CélA INFINITÁSZ FITT-PC KFT által szervezett nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, nyereményjáték adatbázis kezelése
JogalapA GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása,
Érintettek köreHírévélre feliratkozók
Adatok leírásaVevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, a vásárolt termékek,
Adatok forrásaÉrintett vásárló
Az adatok kezelésének ideje: A nyereményjáték lezárása után 5 év
Az adatkezelő neve és címeINFINITÁSZ FITT-PC Kft2360 Gyál Kőrösi út 84-86
 Gyál Könyves Kálmán 25.Az adatfeldolgozó neve és címeInfinitász Fitt-Pc Kft.2360 Gyál Kőrösi út 84-86
A tényleges adatkezelés helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
A tényleges adatfeldolgozás helye2360 Gyál Kőrösi út 84-86
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegeInformatikai rendszerrel
 1. Az adatai megosztásának módja, más felelős szervezetek felé

Megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel is.

Előfordulhat, hogy a harmadik fél, amellyel megosztjuk az Ön személyes adatait, meghatározhatja az Ön személyes adatai kezelésének céljait és módját, és ezáltal jogilag felelős lesz azért, hogy az adatkezelés az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történjen.

Az Ön személyes adatait például a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg:

 • Az Ön adatait a nevünkben feldolgozó adatfeldolgozókkal;
 • Bűnüldöző szervekkel, amennyiben kötelesek vagyunk a bűnüldözési célú együttműködésre
 • A megbízóval, akinek adatait csak az Ön kifejezett hozzájárulása alapján küldjük meg az állást hirdetőnek.
 1. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tények
 1. Adatbiztonság

Az adatok megismerésére a INFINITÁSZ FITT-PC KFT és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A INFINITÁSZ FITT-PC KFT szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Szervezési intézkedések

A INFINITÁSZ FITT-PC KFT -en belül szervezetileg elkülönül és egymástól független, az adatvédelmi, az informatikai biztonsági, a biztonsági és titokvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.

A INFINITÁSZ FITT-PC KFT informatikai fejlesztései megvalósítása során az informatikai biztonsági és az adatvédelmi szempontok érvényesítése érdekében már a tervezési szakaszban kötelező a belső adatvédelmi felelős és az informatikai biztonsági szervezeti egység véleményének a kikérése.

A INFINITÁSZ FITT-PC KFT az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a Társaság informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

A INFINITÁSZ FITT-PC KFT minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. (ún.: tiszta asztal politika)

 1. Technikai intézkedések

A INFINITÁSZ FITT-PC KFT az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek stb.). Alkalmaz továbbá páncélszekrényeket is.

A INFINITÁSZ FITT-PC KFT az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével –saját eszközökön adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket a INFINITÁSZ FITT-PC KFT elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

A INFINITÁSZ FITT-PC KFT többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat a INFINITÁSZ FITT-PC KFT redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.A INFINITÁSZ FITT-PC KFT által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést a INFINITÁSZ FITT-PC KFT titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg. (VPN)

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

Az INFINITÁSZ FITT-PC KFT szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén , védetten és zártan található.

 1. Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

Ahogy a harmadik felekkel kapcsolatos adatvédelmi elveknél már említettük, személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon megsemmisítjük.

A szolgáltatásain teljesítéséhez azonban számunkra naprakész adatokkal kell rendelkeznünk, így a fentiekben jelölt megőrzési idő lejárta után a tárolt adatokat tisztítjuk, naprakésszé tesszük, az inaktív adatokat töröljük. Az adatok törlését az üzemeltető végzi, és erről az elszámoltathatóság jegyében jegyzőkönyvet állít ki.A törlési jegyzőkönyveket 10 évig őrizzük.

 1. Az Ön jogai:

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem adta érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

 1. A hozzájárulás visszavonásához való jog:Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.
 2. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
 3. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
 • mi az adatkezelés célja,
 • milyen személyes adatok érintettek,
 • kik a továbbított adatok címzettjei,
 • mennyi a tárolási időtartam,
 • kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • felügyeleti hatósághoz ( www.naih.hu) panasszal fordulhat,
 • ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.
 1. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a INFINITÁSZ FITT-PC KFT indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.
 2. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
 • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a INFINITÁSZ FITT-PC KFT előzetesen tájékoztatja majd.

 1. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 1. Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatban érdeklődik, kérem írjon info @infinitasz.hu e-mail címre.
 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:http://www.naih.hu

 1. Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért,és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Budapest, 2018. május 25. 

INFINITÁSZ FITT-PC Kft.

www. infinitasz.hu

 1. számú melléklet

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi C. törvény (Ekht.) – az elektronikus hírközlésről;
 3. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 4. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 5. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 6. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 1. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 2. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (Grt.).